top of page
Love

Những cộng sự của chúng ta

CHÍNH PHỦ HỢP ĐỒNG

Alternative House được tài trợ một phần bởi các hợp đồng với Văn phòng Chống Bạo hành Đối với Phụ nữ (OVW), Bộ Y tế Công cộng Massachusetts (DPH), Văn phòng Tài trợ và Nghiên cứu Massachusetts thông qua Tài trợ Công thức về Bạo lực đối với Phụ nữ (STOP) từ Bộ Hoa Kỳ của Tư pháp, Văn phòng Chống Bạo hành Phụ nữ và Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ.

TRỢ CẤP &
HỖ TRỢ NỀN TẢNG

bottom of page