top of page
Woman Looking Out the Window

CHO THUÊ & HỖ TRỢ DI CHUYỂN

Alternative House có thể hỗ trợ những người sống sót sau bạo lực gia đình trong hành trình tìm nhà ở của họ. Xem bên dưới để biết thêm thông tin. 

CÁC LOẠI HỖ TRỢ

Graphic Shapes

Một lần

Chúng tôi có quỹ có thể hỗ trợ hóa đơn tiện ích quá hạn, thanh toán tiền thuê nhà/thế chấp, sửa chữa ô tô hoặc hóa đơn chăm sóc trẻ em.

Hỗ trợ thuê nhà ngắn hạn

Khoản tài trợ này có thể hỗ trợ nạn nhân thanh toán tiền thuê căn hộ không được trợ cấp trong tối đa sáu (6) tháng. Khách hàng phải đồng ý tổ chức các cuộc họp quản lý trường hợp 1 lần mỗi tháng với người biện hộ.

Hỗ trợ cho thuê dài hạn

Khoản tài trợ này có thể hỗ trợ nạn nhân thanh toán tiền thuê căn hộ không được trợ cấp trong tối đa mười hai (12) tháng. Khách hàng phải đồng ý tổ chức các cuộc họp quản lý trường hợp 1 lần mỗi tháng với người biện hộ.

Business Graphs
Khác

Nếu bạn cần hỗ trợ thanh toán cho một thứ gì đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi có thể cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn hoặc cung cấp giấy giới thiệu.

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này:

Gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ:info@alternative-house.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số: 978-937-5777

bottom of page